Informatics Skunkworks 8th All-Hands Meeting Saturday December 7th, 2019 (ERB 1307)

Informatics Skunkworks 8th All-Hands Meeting
Saturday December 7th, 2019, Room ERB 1307, UW Madison

Names are alphabetical by last name

10:00 am Welcome, Coffee + donuts/bagels, T-shirts, Introductory Remarks (Dane Morgan)

10:25 pm Defect Detection in Materials (Yingdong Chen, Ruoyu He, Guanzhao Li, Xiaoshan Li, Yuhan Liu, Mingren Shen, Chao Wang,  Donglin Wang, Kai Wang, Tommy Wong, Dongxia Wu)

10:45 am Predicting Molecular Properties (Wei-Ting Chen, Nathaniel Krakauer, Zuoyi Li, Alexander Politowicz, Dane Morgan, Xianjia Shao, Mingren Shen, Xiaoyu Sun, Alfred Sunaryo, James Wang)

11:05 am Break 15 minutes

11:20 am Predicting Perovskite Band Gaps (Ramandeep Gille, Dave Kaiman, Dana Katz, Joseph Kern, Amaya Munoz, Gregory Palmer, Aditya Sharma, Shirene Singh, Patrick Dwight Stiles, Alfred Sunaryo, Avery Ulschmid)

11:40 am STEM Simulations: 2 (Aidan Combs, Cloris Feng, Nick Lawrence, Mingren Shen, Ruqui Yin)

12:00 pm Break for Group Picture (All)

12:15 pm Lunch (All)

12:30 pm Estimating Error Bars from ML Models (Fangzhou Cheng, Siqi Du, Zhelong Li, Zuoyi Li, Mingren Shen, Wei Xia)

12:45 pm Informatics Skunkworks Tools and Resources (Benjamin Afflerbach, Ryan Jacobs)

1:00 pm Closing Comments + Steps to be Involved Next Semester (Dane Morgan)

1:30 end